Puc reclamar l’impost de plusvàlua que vaig pagar en vendre el meu pis?

“Vaig haver de vendre el meu pis amb pèrdues i em van fer pagar l’impost de plusvàlua. Ho puc reclamar?”

En els darrers anys molta gent s’ha trobat amb la necessitat d’haver de vendre el pis amb pèrdues o sense guanys i tot i així, els Ajuntaments han exigit el pagament de l’anomenat Impost de plusvàlua (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana http://www.tributs.cat/ca/tributs/locals/plusvalues/ ) però el  Tribunal Constitucional mitjançant Sentència de data 11 de maig de 2017 va declarar nul·la la plusvàlua municipal en aquells supòsits en què  l’immoble s’ha venut per un preu igual o inferior al seu preu d’adquisició.

D’aquesta manera, aquelles persones que hagin pagat la plusvàlua tot i no haver-se produït guanys en el moment de la transmissió de l’immoble, poden sol·licitar la devolució de l’impost indegudament abonat.

1.Què haig de fer per reclamar la devolució d’aquest impost?

Les persones que desitgin sol·licitar la devolució de la plusvàlua indegudament abonada poden interposar una reclamació a l’Ajuntament amb la documentació que acredita la inexistència de guanys derivats de la venda de l’immoble.

2. Si l’Ajuntament no ho vol pagar o no em fa cas en la meva petició, quines passes haig de seguir?

En el supòsit de que l’Ajuntament rebutgi la petició, es podrà presentar un recurs de reposició o una reclamació econòmica-administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu.

Si es desestimés el recurs de reposició o la reclamació, existiria la possibilitat d’interposar un recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia.

3. Quin termini tinc per fer-ho?

a) En el cas que hagi estat l’Ajuntament qui hagi realitzat directament la liquidació de l’impost, el termini per interposar la reclamació és d’un mes.

b) En el cas de les autoliquidacions (realitzades a iniciativa de persona afectada), el termini per reclamar la devolució de la plusvàlua és de quatre anys.

4. Necessito advocat per fer la reclamació?

Fins que no s’hagi d’interposar un recurs contenciós administratiu davant el TSJC no és necessari. Ara bé, la demanda s’haurà de fonamentar amb les al·legacions i quanties que s’hagin demanat amb anterioritat.

5. Quina documentació necessitaré?

 1. El justificant d’haver realitzat el pagament de l’impost
 2. Escriptura pública corresponent a la compra
 3. Escriptura pública corresponent a la venda

6. Quan temps pot durar tot aquest procediment? 

Això dependrà en primer lloc del que es tardi en començar les reclamacions i també dependrà de si l’Ajuntament accepta la reclamacions. En cas contrari, el procediment es pot allargar més.

Per demanar més informació us podeu adreçar a tatevik@requenaadvocats.com

 

Tatevik Manukyan

Advocada Responsable de l’Àrea de Dret Civil i família

2 thoughts on “Puc reclamar l’impost de plusvàlua que vaig pagar en vendre el meu pis?

 1. I això diuen els sembla pàgina orgt.diba.cat de la Diputació….com queda?
  Nota sobre la Sentència del Tribunal Constitucional referent a l’IIVTNU
  13/06/2017
  Per Sentència d’11 de maig del 2017 el TC ha estimat la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat C-A 1 de Jerez de la Frontera en relació amb els articles 107 i 110.4 del TRLHL, referents a l’IIVTNU.
  El TC declara inconstitucionals i nuls els esmentats articles però “únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”. Així mateix, manifesta que la forma de determinar l’existència o no d’un increment de valor susceptible de tributació només correspon al legislador, en la seva llibertat de configuració normativa, a partir de la publicació de la sentència.
  Per consegüent, mentre no es reformi la Llei, en aplicació del principi de legalitat, és obligació dels contribuents practicar les corresponents autoliquidacions de l’Impost.

 2. Benvolgut Josep,
  Efectivament la Diputació de Barcelona, com organisme de gestió tributària fa la seva valoració de la sentència. I certament, no s’ha anul·lat l’impost de plusvàlua i per tant és obligatori autoliquidar l’impost. Ara bé, el TC va declarar nuls els articles 107.1 i.2 del Text refós d’hisendes locals per vulnerar l’article 31.1 de la CE que fa referència a la contribució de les càrregues públiques d’acord amb la capacitat econòmica, perquè en els casos en què no hi ha hagut guany patrimonial no hi ha una millora en la capacitat econòmica i per tant haver de pagar un impost és contrari a la CE. El problema ve per determinar ara com s’haurà de determinar si hi ha hagut o no increment patrimonial, cosa que ha quedat sense regular amb la Sentència del TC.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *